Sunday, May 25, 2008

شيطان پولدارتين فرشته بهشت بود. آدم انقدر از شيطون پول نزول كرد تا به مرز برشكستگی رسيد. بنابراين آدم تصميم گرفت كه دخل شيطون رو بياره. يك روز با كمك حوا شيطون رو به جاي خلوتی كشوند و كشتش و جسد شيطون رو زير درخت سيب دفن كرد. فردا تمام سيبهای درخت سرخ شده بود. خدا هم هردو رو از بهشت بيرون كرد

Wednesday, May 21, 2008

جملات نوستالژيك 1 - قرار اول

می فرمودند: من سر تا پا سفيد می پوشم

Monday, May 19, 2008

اسب، خر، گاو، قاطر، زرافه، شتر، شير، پلنگ، تاكسي، اتوبوس، هواپيما، ... هرچي سوار بشی بهتر از اينه كه خودرو تك سرنشين سوارشی

Labels:

Wednesday, May 14, 2008

32

شيطون به حوا گفت كه چه نشسته ای كه يه زن به زيبایی تو پيدا شده و توی چاه زير درخت سيب زندگی می كنه و اگر سر به نيستش نكنی عن قريب جای تو رو تو دل آدم می گیره. حوا كه لب چاه رسيد و عكسش رو تو آب ديد از فرط عصبانيت توی چاه پريد. آدم كه خبر دار شد که حوا توی چاه افتاده و لب چاه اومد، حوا گفت بهش شك كرده و برای اينكه عشقش رو به حوا ثابت كنه بايد داخل چاه بپره. آدم يه سيب از درخت چيد و داخل چاه پريد. خدا هم .... نه نه! اين دفعه خدا، آدم و حوا رو از بهشت بيرون نكرد. ما هنوز داخل چاهيم. همون چاه توی بهشت، زير درخت سيب


Labels:

Saturday, May 10, 2008

برف ارديبهشت در هفته تبت


من از اولم نظرم اين بود ارديبهشت رو برداريم بديم به زمستون. اسفند رو بديم به بهار. باريدن برف امروز هم نشونش

پ.ن : قربونت ننه زمستون، موندی‌ كادو تولد من رو بدی؟

آگهی بازرگانی : سی . چهل

Labels: ,

Wednesday, May 07, 2008

سينما به شما بال می ده

اگر يه روز معروف شدم، می دم اين تبليغ رو توی بيلبرد گنده ی ميدون ونك بزنن :
سينما پارادايز،(آهنگ : دی دی دی دين) برای آنانكه فيلم را نمی بينند، می خورند (آهنگ : كیش كووش)

Labels:

Sunday, May 04, 2008

اصول
سه چيز در همه مشتركه :
اول) همه اصالتاً تهرانين يا تركه باكوی شوروين
دوم) اگر خدمت رفتن هميشه دو در بودن
سوم) از شهرستانشون تا تهران ، دو ساعت راهه