Tuesday, May 03, 2011

جنتي

اسامه هم مرد ولي تو هنوز نمرده اي

Monday, May 02, 2011

كيهان - به زودي

آمريكايي ها كه خواب خوششان با بازگشت احمدي نژاد پريشان شده بود با انفجار بمب خبري مرگ اسامه بن لادن خواستند كه خبر بازگشت احمدي نژاد را تحت تاثير قرار دهند

اعترافات

به نظر ديشب كه داشت اعترافات احمدي نژاد پخش مي شد از همون قرصهايي كه به ابطحي داده بودند ، خورده بود و تحت تاثير گفتمان منقلب و سوء تفاهمهاماش رفع شده بود و شجاعت ابراز نظر پيدا كرده و به وحدت در واژگان و تفاهم رسيده بود