Saturday, February 13, 2010

خرمشهر

خونین شهریم ما
روزی آزاد می شویم

Wednesday, February 10, 2010

...

شهر آورد ِ بيست و دو بهمن

Monday, February 08, 2010

خرچنگ

در این زمانه بی های و هوی لال پرست
خوشا به حال بزغاله هاي اختشاش پرست

Monday, February 01, 2010

حاشا

اينجايي كه ما هستيم، آزادي مطلقه
منتهي خوشه بندي شده